Q&A over hulp bij schulden

Lees hier vragen en antwoorden. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/

Hoe kom ik van mijn schulden af?

Neem contact op met uw gemeente als u geldzorgen heeft en dreigt schulden te maken. Lukt het niet om snel uw schulden af te lossen? Dan kunt u een betalingsregeling voorstellen aan een schuldeiser. Voor advies en hulp gaat u naar uw gemeente.

Hulp bij schulden oplossen

Bekijk welke hulp er is als het lastig is de rekeningen te betalen. En wat de regels zijn rond betalingsproblemen of schulden. Vul de vragen in en maak een overzicht van wat u kunt doen bij schulden. Daarnaast heeft u misschien recht op toeslagen of subsidies die uw inkomen aanvullen.

Kwijtschelden van schulden

U kunt uw schuldeisers vragen uw schulden kwijt te schelden. Alleen uw schuldeisers kunnen hierover beslissen.

Schuldeisers een betalingsregeling voorstellen

Lukt het niet om uw schulden op korte termijn af te lossen? Dan kunt u een betalingsregeling voorstellen aan uw schuldeisers.

Schuldhulpverlening van uw gemeente

Voor gratis advies en hulp bij het oplossen van uw schulden gaat u naar uw gemeente. Elke gemeente heeft hiervoor een eigen regeling. De gemeente kan u bijvoorbeeld helpen met een minnelijk akkoord. Bij een minnelijk akkoord probeert de gemeente uw schulden te regelen met al uw schuldeisers.

U kunt ook naar het Juridisch Loket of het maatschappelijk werk. Zij kunnen u in contact brengen met een erkende schuldhulpverlener. Zo voorkomt u dat u bij ondeskundige of onbetrouwbare aanbieders terechtkomt.

Wettelijke schuldsanering (Wsnp-traject)

Kunt u niets aflossen of willen uw schuldeisers meer terug dan u aanbiedt? Dan is een minnelijk akkoord onmogelijk. U kunt dan schuldsanering aanvragen. Een schuldhulpverlener kan u hierbij helpen. De regels rondom schuldsanering staan in de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Wettelijke schuldsanering aanvragen

Als u schuldsanering wilt aanvragen, moet u een verzoek doen bij de rechtbank. De gemeentelijke schuldhulpverlener kan u hierbij helpen. De schuldhulpverlener heeft bijvoorbeeld standaardteksten voor een verzoekschrift en weet bij welke rechtbank u moet zijn. Ook kan diegene u vertellen welke documenten u moet meesturen met het verzoekschrift. Een van die documenten is de schuldsaneringsverklaring. Daarin geeft de gemeente aan waarom een minnelijk akkoord niet gelukt is.

Beoordeling verzoek toelating tot schuldsanering

De rechtbank onderzoekt zelf of een minnelijk akkoord echt onmogelijk is. En gaat na hoe uw schulden zijn ontstaan. De rechter kan uw verzoek voor schuldsanering afwijzen bij:

  • onverantwoord koopgedrag;

  • strafrechtelijke schulden (bijvoorbeeld bekeuringen);

  • fraude;

  • eerdere faillissementen.

Ook mag u de afgelopen 10 jaar niet eerder een Wsnp-traject hebben doorlopen.

De rechtbank bekijkt of u de afspraken uit de toekomstige schuldsanering kunt nakomen. Daarvoor moet u alle nodige informatie aan de rechtbank geven. Daarnaast moet u uw best doen om zo veel mogelijk geld voor aflossing te krijgen. U mag ook niet expres nog nieuwe schulden maken.

Saneringsplan bij schulden

Wordt u toegelaten tot de Wsnp? Dan stelt de rechtbank een saneringsplan op. Hierin staan de exacte duur en het aflossingsbedrag. Meestal gaat het om een periode van 3 jaar, maar de rechter kan een andere periode vaststellen. Deze is maximaal 5 jaar en minimaal 1 jaar bij ziekte of hoge leeftijd. Alle schuldeisers zijn verplicht om aan het saneringsplan mee te werken.

Bewindvoerder bij schuldsanering

De rechtbank benoemt een bewindvoerder die controleert of alles volgens afspraak verloopt. U moet de bewindvoerder alle informatie geven die belangrijk is voor de afhandeling van de wettelijke schuldsanering. Tijdens de regeling betaalt u meestal zelf uw rekeningen en vaste lasten, maar soms doet de bewindvoerder dat. U krijgt dan een vast bedrag voor levensonderhoud.

Klachten over bewindvoerder

De rechter-commissaris houdt toezicht op de bewindvoerder. Heeft u een klacht over de manier waarop de bewindvoerder zijn werk doet? Dan kunt u de rechter-commissaris daarover aanspreken. Die is binnen de rechtbank de rechter die uw zaak behandelt.

Afwijzing verzoek toelating tot Wsnp

Wijst de rechtbank uw verzoek tot toelating tot de Wsnp af? Dan kunt u bij het gerechtshof beroep aantekenen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Misschien komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Wijst het gerechtshof uw beroep af? Dan spreekt de rechter het faillissement uit.

Het Juridisch Loket kan u helpen als u beroep aantekent bij het gerechtshof. Ook als de rechter een faillissement uitspreekt, kunt u bij het Juridisch Loket advies krijgen.

Hulp en advies bij schulden

Als u schulden heeft, kunt u bij verschillende instanties hulp krijgen. Deze hulp en adviezen zijn persoonlijk en onafhankelijk.

In veel gemeenten kunt u als inwoner terecht bij sociaal raadslieden. Hier krijgt u gratis informatie en adviezen over wetten. En hulp bij bijvoorbeeld het invullen van een formulier of het schrijven van een bezwaar.

Bij het Juridisch Loket kunt u juridisch advies krijgen als u weinig of geen inkomen of geen vermogen heeft.

Bij het maatschappelijk werk kunt u ook terecht voor hulp bij psychische problemen. Of als u problemen met bijvoorbeeld werk of studie heeft.

Een regionaal mobiliteitsteam biedt u hulp als u uw baan bent kwijtgeraakt of dreigt kwijt te raken. Bijvoorbeeld via schuldhulpverlening.

Heeft deze informatie u geholpen?